คลังวิชาเรียน[ตามรายวิชาเรียน]

คลังวิชาเรียน[ตามรายวิชาเรียน]

ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา   ผู้สอน
1 ท21102 ภาษาไทย2 2/2564 นางนาราภัทร หยีราเหม
2 ท22102 ภาษาไทย4 2/2564 นางสาวณหทัย ลัสมาน
3 ท22102 ภาษาไทย4 2/2564 นางสอฟีย๊ะ เส็นติระ
4 ท23102 ภาษาไทย6 2/2564 นางนาราภัทร หยีราเหม
5 ท23102 ภาษาไทย6 2/2564 นางวันเพ็ญ บุญฤทธิ์
6 ค21102 คณิตศาสตร์2 2/2564 นางนันทนา อิศโร
7 ค21102 คณิตศาสตร์2 2/2564 นางฮาสนะ โคกเขา
8 ค21102 คณิตศาสตร์2 2/2564 นางกิรตี หมาดทิ้ง
9 ว21101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1 2/2564 นางหทัยชนก ง๊ะสมัน
10 ว22102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี4 2/2564 นางสาวยามีละห์ ดำเต๊ะ
11 ว23102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี6 2/2564 นางจิรภัทร ติ๋วตระกูล
12 ว23102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี6 2/2564 นางสาวลมัย สิงหโกมล
13 ส21102 สังคมศึกษา2 2/2564 นางยุพิน จันทบูลย์
14 ส21102 สังคมศึกษา2 2/2564 นางสาวอาจารี อมาตยพันธ์
15 ส22102 สังคมศึกษา4 2/2564 นางสาวมัทธนา ตาเดอิน
16 ส22102 สังคมศึกษา4 2/2564 นายฉุดดิน สันง๊ะ
17 อ21102 ภาษาอังกฤษ2 2/2564 นางจริยกร ประกอบชัยชนะ
18 อ21102 ภาษาอังกฤษ2 2/2564 นางสร้อย นวลแก้ว
19 อ22102 ภาษาอังกฤษ4 2/2564 นายวิชิต คงรักษ์
20 อ22102 ภาษาอังกฤษ4 2/2564 นางณัฏยา แสงอรุณ
21 อ23102 ภาษาอังกฤษ6 2/2564 นายสมยศ แสงอรุณ
22 อ23102 ภาษาอังกฤษ6 2/2564 นางสาวนูรียา ลายู
23 ท31102 ภาษาไทย2 2/2564 นางสาวพิมพ์ชนก ทองเงิน
24 ท32101 ภาษาไทย3 2/2564 นางสาวสุดารัตน์ นารอยี
25 ท33101 ภาษาไทย5 2/2564 นางสาวปิยนันท์ บุบผะโก