ข้อมูลรายวิชาภาษาไทย3

ข้อมูลรายวิชาภาษาไทย3
ชื่อวิชา :
ภาษาไทย3
รหัสวิชา :
ท32101
น้ำหนัก/หน่วยกิต :
1.0 หน่วย
เวลาเรียน/ภาคเรียน :
40 ชม. / ภาคเรียน
ประเภทรายวิชา :
พื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ :
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
สาระการเรียนรู้ย่อย :
ระดับการศึกษา :
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 
ที่ ชื่อหน่วย ภาคเรียน
1 มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี 1/2564
ที่: 1 ความรู้เบื้องต้น มหาเวสสันดรชาดก