ข้อมูลรายวิชาภาษาไทย2

ข้อมูลรายวิชาภาษาไทย2
ชื่อวิชา :
ภาษาไทย2
รหัสวิชา :
ท31102
น้ำหนัก/หน่วยกิต :
1.0 หน่วย
เวลาเรียน/ภาคเรียน :
40 ชม. / ภาคเรียน
ประเภทรายวิชา :
พื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ :
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
สาระการเรียนรู้ย่อย :
ระดับการศึกษา :
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 
ที่ ชื่อหน่วย ภาคเรียน
1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 2/2564
2 หน่วยการเรียนรู้ 2 2/2564