ข้อมูลรายวิชาภาษาอังกฤษ4

ข้อมูลรายวิชาภาษาอังกฤษ4
ชื่อวิชา :
ภาษาอังกฤษ4
รหัสวิชา :
อ22102
น้ำหนัก/หน่วยกิต :
1.5 หน่วย
เวลาเรียน/ภาคเรียน :
60 ชม. / ภาคเรียน
ประเภทรายวิชา :
พื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ :
ภาษาต่างประเทศ
สาระการเรียนรู้ย่อย :
ระดับการศึกษา :
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 
ที่ ชื่อหน่วย ภาคเรียน