ข้อมูลรายวิชาภาษาไทย4

ข้อมูลรายวิชาภาษาไทย4
ชื่อวิชา :
ภาษาไทย4
รหัสวิชา :
ท22102
น้ำหนัก/หน่วยกิต :
1.5 หน่วย
เวลาเรียน/ภาคเรียน :
60 ชม. / ภาคเรียน
ประเภทรายวิชา :
พื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ :
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
สาระการเรียนรู้ย่อย :
ระดับการศึกษา :
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 
ที่ ชื่อหน่วย ภาคเรียน
1 หน่วยที่ 1 โคลงสุภาษิต โสฬสไตรยางค์ 2/2564
ที่: 1 คลงสุภาษิต โสฬสไตรยางค์
2 หน่วยที่ 2 กลอนดอกสร้อย รำพึงในป่าช้า 2/2564
3 หน่วยที่ 3 ศิลาจารึก 2/2564