นายอรุณ โต๊ะหวันหลง

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายราเหม ด่อล๊ะ

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายอับดุลรอศักดิ์ นาฮูดา

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายคุณานนต์ ทองกรด

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายเชษฐา เถาวัลย์

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวกัตติกา กรดดำ

ตำแหน่ง : ครู

นางจิตติมา บุญนวล

ตำแหน่ง : ครู

นางจินัฐดา ชูช่วย

ตำแหน่ง : ครู

นายญาณกวี แก้ววงศ์

ตำแหน่ง : ครู

นางจินดาวรรณ บุญเตี่ยว

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวณหทัย ลัสมาน

ตำแหน่ง : ครู

นางตรีนุช ทิศเมือง

ตำแหน่ง : ครู

นางนาราภัทร หยีราเหม

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวเกษรา หัสมา

ตำแหน่ง : ครู

นางจิรวรรณ ปรางจันทร์

ตำแหน่ง : ครู

นายทศพล โคกเขา

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวธนิดา ยาประจัน

ตำแหน่ง : ครู

นางวันเพ็ญ บุญฤทธิ์

ตำแหน่ง : ครู

นางสอฟีย๊ะ เส็นติระ

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวฮายาตี ยาติกุล

ตำแหน่ง : ครู

นางซอฟียะ มรรคาเขต

ตำแหน่ง : ครู

นายนาวี มะสมัน

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวปริยากร กุณโรจร

ตำแหน่ง : ครู

นางปาริชาติ บำราญ

ตำแหน่ง : ครู

ว่าที่ ร.ต.รอสี กูเล็ม

ตำแหน่ง : ครู

นางสาววาสนา หมัดเส็น

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวสุดารัตน์ นารอยี

ตำแหน่ง : ครู

นางอรวรรณ มากชูชิต

ตำแหน่ง : ครู

นางดวงรัตน์ เคยอาษา

ตำแหน่ง : ครู

นางนันทนา อิศโร

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวนายูลา ดาเลาะ

ตำแหน่ง : ครู

นายภัทรกร หมาดฉิม

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวปริญนภา อ่วมอั๋น

ตำแหน่ง : ครู

นางปัญธาดา จันทร์จิตรจริงใจ

ตำแหน่ง : ครู

นางฟารีดา กุลโรจนสิริ

ตำแหน่ง : ครู

นางศิรินันท์ ยูโซะ

ตำแหน่ง : ครู

นายสโมสร ทองสิพพัญญู

ตำแหน่ง : ครู

นางฮาสนะ โคกเขา

ตำแหน่ง : ครู

นางจิรภัทร ติ๋วตระกูล

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวพัชราภรณ์ ยาบา

ตำแหน่ง : ครู

นางมยุรี เจะเลาะ

ตำแหน่ง : ครู

นายสุเทพ มะลิวัลย์

ตำแหน่ง : ครู

นางจริยกร ประกอบชัยชนะ

ตำแหน่ง : ครู

นางพรทิพย์ สิทธิชัย

ตำแหน่ง : ครู

นางรติมา คงคำสวน

ตำแหน่ง : ครู

นายเลิศศักดิ์ ประกอบชัยชนะ

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวบุญประภา ช่วยชม

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวพิมเดือน สังข์ทอง

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวยามีละห์ ดำเต๊ะ

ตำแหน่ง : ครู

นางสมสวาท ลิมานัน

ตำแหน่ง : ครู

นางสร้อย นวลแก้ว

ตำแหน่ง : ครู

นายอดุลย์ ตาเดอิน

ตำแหน่ง : ครู

นางมาเรียม ปูเต๊ะ

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวลมัย สิงหโกมล

ตำแหน่ง : ครู

นางวิไล หนูคงแก้ว

ตำแหน่ง : ครู

นายอากัสซี่ ปังกูสัน

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวอาจารี อมาตยพันธ์

ตำแหน่ง : ครู

นางอาบีบ๊ะ ดาหมาด

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวพนิดา สานิง

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวสิริยากร วิชิตพงษ์

ตำแหน่ง : ครู

นายสุริยัน บิลหีม

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวจารุวรรณ บุญศรี

ตำแหน่ง : ครู

นางฉวีวรรณ เส็มสัน

ตำแหน่ง : ครู

นายทักษิณ ทุนเกิด

ตำแหน่ง : ครู

นางรัสรียา ปังหลีเส็น

ตำแหน่ง : ครู

นางสุวิมน เชี่ยห้วน

ตำแหน่ง : ครู

นายฉุดดิน สันง๊ะ

ตำแหน่ง : ครู

นางณัฏยา แสงอรุณ

ตำแหน่ง : ครู

นางอทิยาภรณ์ เพชรสลับแก้ว

ตำแหน่ง : ครู

นางณูรไอนี้ ลาโยด

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวมัทรี เที่ยงตรง

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวแวอายดะห์ มะแอ

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวมัทธนา ตาเดอิน

ตำแหน่ง : ครู

นางยุพิน จันทบูลย์

ตำแหน่ง : ครู

นางสาววลัยพร สงคง

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายสมยศ แสงอรุณ

ตำแหน่ง : ครู

นายณัฐพล สุวรรณวงค์

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวพิมพ์ชนก ทองเงิน

ตำแหน่ง : ครู

นางหนึ่งฤทัย ด่อล๊ะ

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวยามีละห์ ยูโซะ

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวซอบารียะห์ ปุนยัง

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายศิรา ทองสีดำ

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวกนกวรรณ หอมชื่น

ตำแหน่ง : ครู

นายพงษ์ศักดิ์ คงสง

ตำแหน่ง : ครู

นางสาววัชรีวรรณ ไชยกูล

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางวรรณี บุญเพิ่ม

ตำแหน่ง : ครู

นางหทัยชนก ง๊ะสมัน

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวอัญอนงค์ คงทน

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวฮามีดะห์ อาแว

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวนูรียา ลายู

ตำแหน่ง : ครู

นายยุวนันท์ อาหน่าย

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวสุวนิช แซ่อ๋อง

ตำแหน่ง : ครู

นายอนุสิทธิ์ มุสิกวงศ์

ตำแหน่ง : ครู

นายวิชิต คงรักษ์

ตำแหน่ง : ครู

นายวิเชษฐ์ ยอดรักษ์

ตำแหน่ง : ครู

นายสัมฤทธิ์ สิงห์แก้ว

ตำแหน่ง : ครู

นางยาวีรา พงค์หลง

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวรังสิมา จำริ

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวมาเรียม สนละ

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางรุสนานี ปันจอร์

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวลียานา ประทีปวัฒนพันธ์

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวรัตนรัตน์ สุริยันยงค์

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายอิสฮัก กูยาหยา

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวแคนทรียา ยะโกบ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

นายกฤษดา เบ็นกาเสม

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์

นางสาวทิพย์วัลย์ มากมะณี

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวเกด บาฮาซัน

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

นางสาวอรนีย์ ตาหมาด

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล

นายพยากรณ์ กั่วพานิช

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ห้องโสตฯ

นางสาวขนิษฐา นิยมเดชา

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ