สถิตินักเรียน 2564

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ม.1 181 199 380 10
ม.2 173 189 362 10
ม.3 152 207 359 10
ม.4 87 255 342 9
ม.5 93 220 313 8
ม.6 63 174 237 8
รวม 749 1244 1993 55

ระดับชั้น ชาย หญิง ทั้งหมด ครูประจำชั้น
ม.1/1 20 19 39 นางสาวกัตติกา กรดดำ นายยุวนันท์ อาหน่าย
ม.1/2 22 20 42 นางรัสรียา ปังหลีเส็น นายอิสฮัก กูยาหยา
ม.1/3 22 20 42 นางจิรภัทร ติ๋วตระกูล นางยาวีรา พงค์หลง
ม.1/4 22 19 41 นายอนวัช ณ สงขลา นางสุวิมน เชี่ยห้วน
ม.1/5 22 20 42 นางฮาสนะ โคกเขา นางสอฟีย๊ะ เส็นติระ
ม.1/6 22 20 42 นางสาวลมัย สิงหโกมล นางวันเพ็ญ บุญฤทธิ์
ม.1/7 21 21 42 นายณัฐพล สุวรรณวงค์ นางสาวอัญอนงค์ คงทน
ม.1/8 13 23 36 นางจริยกร ประกอบชัยชนะ นายสุเทพ มะลิวัลย์
ม.1/9 12 23 35 นายนาวี มะสมัน นางสาวดวงรัตน์ หลำโอ๊ะ
ม.1/10 5 14 19 นางสาวสุวนิช แซ่อ๋อง
ม.2/1 20 18 38 นายศิรา ทองสีดำ นางสาวพนิดา สานิง
ม.2/2 20 19 39 นางสาวยามีละห์ ดำเต๊ะ นางสาวเกด บาฮาซัน
ม.2/3 17 21 38 นายสโมสร ทองสิพพัญญู นางสาวสูดีนา หมาดเต๊ะ
ม.2/4 18 21 39 นางสาวณหทัย ลัสมาน นางสาวพิมพ์ชนก ทองเงิน
ม.2/5 17 21 38 นางนาราภัทร หยีราเหม
ม.2/6 18 20 38 นางยุพิน จันทบูลย์ นางสาวพิรดา อาษาราษฎร์
ม.2/7 20 20 40 นางสาวอาจารี อมาตยพันธ์
ม.2/8 14 22 36 นายภัทรกร หมาดฉิม นางศิรินันท์ ยูโซะ
ม.2/9 15 21 36 นางนันทนา อิศโร นางสาวธนิดา ยาประจัน
ม.2/10 14 6 20 นางณัฏยา แสงอรุณ
ม.3/1 15 20 35 นางจิตติมา บุญนวล นางสาวฮายาตี ยาติกุล
ม.3/2 19 21 40 นางสร้อย นวลแก้ว นางสาวปริญนภา อ่วมอั๋น
ม.3/3 23 17 40 นายญาณกวี แก้ววงศ์ นางสาวยามีละห์ ยูโซะ
ม.3/4 19 22 41 นางวรรณี บุญเพิ่ม นางสาวสุดารัตน์ นารอยี
ม.3/5 17 23 40 นางพรทิพย์ สิทธิชัย นายฉุดดิน สันง๊ะ
ม.3/6 13 27 40 นายอดุลย์ ตาเดอิน นางสาวมัทธนา ตาเดอิน
ม.3/7 19 24 43 นางอรวรรณ มากชูชิต
ม.3/8 12 23 35 นางหทัยชนก ง๊ะสมัน นายอนุสิทธิ์ มุสิกวงศ์
ม.3/9 13 22 35 นายสุริยัน บิลหีม นางปาริชาติ บำราญ
ม.3/10 2 8 10 นางสาวนูรียา ลายู
ม.4/1 9 21 30 นางอาบีบ๊ะ ดาหมาด
ม.4/2 9 34 43 นางสาวพัชราภรณ์ ยาบา
ม.4/3 7 34 41 นายวิทยา มิหอมมิ
ม.4/4 8 35 43 นางกิรตี หมาดทิ้ง
ม.4/5 8 34 42 นางวิไล หนูคงแก้ว นางอทิยาภรณ์ เพชรสลับแก้ว
ม.4/6 14 17 31 นายทศพล โคกเขา นางสาวจารุวรรณ บุญศรี
ม.4/7 7 37 44 นางรติมา คงคำสวน นางสาวมัทรี เที่ยงตรง
ม.4/8 7 25 32 นายวิชิต คงรักษ์ นางหนึ่งฤทัย ด่อล๊ะ
ม.4/9 18 18 36 นายพงษ์ศักดิ์ คงสง นางสาววาสนา หมัดเส็น
ม.5/1 12 17 29 นางฟารีดา กุลโรจนสิริ
ม.5/2 14 31 45 นายเลิศศักดิ์ ประกอบชัยชนะ นางจิรวรรณ ปรางจันทร์
ม.5/3 14 31 45 นางสาวนายูลา ดาเลาะ นางเกษรา หัสมา
ม.5/4 13 31 44 นางปัญธาดา จันทร์จิตรจริงใจ นางสาวรังสิมา จำริ
ม.5/5 8 35 43 นางฉวีวรรณ เส็มสัน นางสาวมัยซูรีย์ เบ็ญตะเหล็บ
ม.5/6 13 29 42 นางซอฟียะ มรรคาเขต นางสาวโสธิญา เย็นทั่ว
ม.5/7 6 34 40 นายสัมฤทธิ์ สิงห์แก้ว
ม.5/8 13 12 25 นางสาวปริยากร กุณโรจร
ม.6/1 7 22 29 นางสาวบุญประภา ช่วยชม
ม.6/2 11 28 39 นางตรีนุช ทิศเมือง นางสาวมาเรียม โต๊ะประดู่
ม.6/3 9 25 34 นางสาวพิมเดือน สังข์ทอง นางสาวลียานา ประทีปวัฒนพันธ์
ม.6/4 8 25 33 นางสมสวาท ลิมานัน นางมยุรี เจะเลาะ
ม.6/5 10 24 34 นางจินัฐดา ชูช่วย นางสาวปิยนันท์ บุบผะโก
ม.6/6 3 31 34 นายสมยศ แสงอรุณ นางณูรไอนี้ ลาโยด
ม.6/7 9 10 19 นางสาวกัสมูณี แวสาแล
ม.6/8 6 9 15 นางจินดาวรรณ บุญเตี่ยว นายวิเชษฐ์ ยอดรักษ์
รวม 749 1244 1993