ว่าที่ ร.ต.รอสี กูเล็ม

ครู

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • วันเกิด : 13/08/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 062969XXXX
 • Facebook :
 • Email : [email protected]
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : สตูลวิทยา
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครู
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 132058
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 04338-65-1911
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่