นายฉุดดิน สันง๊ะ

ครู

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • วันเกิด : 12/03/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 094584XXXX
 • Facebook : นายฉุดดิน สันง๊ะ
 • Email : [email protected]
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : สตูลวิทยา
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครู
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ :
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 599688
 • วิทยฐานะ : ชำนาญการ
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : ATC

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่