นายศิรา ทองสีดำ

ครู

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • วันเกิด : 05/09/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 082437XXXX
 • Facebook : sira psu
 • Email : [email protected]
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : สตูลวิทยา
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครู
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 132115
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 472530424661453
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : ลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น btc

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่