นางสาวกัตติกา กรดดำ

ครู

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 14/08/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 081099XXXX
 • Facebook :
 • Email : [email protected]
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : สตูลวิทยา
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครู
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 22136
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 79507-04246-62-634
 • วิทยฐานะ : -
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่