นางกิรตี หมาดทิ้ง

ครู

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 19/06/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 089462XXXX
 • Facebook : ผึ้ง หมาดทิ้ง
 • Email : [email protected]
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : สตูลวิทยา
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครู
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 21113
 • รหัสประจำตำแหน่ง :
 • วิทยฐานะ : ชำนาญการ
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : BTC

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่