นายณัฐพล สุวรรณวงค์

ครู

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • วันเกิด : 20/11/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 088391XXXX
 • Facebook : Nam Nuttapon
 • Email : [email protected]
 • Website : -

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : สตูลวิทยา
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครู
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 126928
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 47223-04246-61-423
 • วิทยฐานะ : ไม่มีวิทยฐานะ
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : ขั้นความรู้เบื้องต้น (ฺBasic Unit Leader Training Course) (B.T.C.)

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่