นายกฤษดา เบ็นกาเสม

เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • วันเกิด : 28/04/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 081540XXXX
 • Facebook :
 • Email :
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : สตูลวิทยา
 • ประเภทบุคลากร : ลูกจ้างชั่วคราว
 • ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ :
 • รหัสประจำตำแหน่ง :
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่