นางสาวยามีละห์ ดำเต๊ะ

ครู

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 01/09/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 083172XXXX
 • Facebook :
 • Email : [email protected]
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : สตูลวิทยา
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครู
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ :
 • รหัสประจำตำแหน่ง :
 • วิทยฐานะ : ครูชำนาการ
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่